باز هم بلاک ..

دیروز خیلی حالم بَد بود . خیلی . هَم بحث هَم معمولی

پریشب هَم بد نبود . آروم بودیم . مهربونِ مَن و چشات بهتر از مَن ِ و ..

دیروزم کِ زنگ زدم گفت جونم ؟ عکس کریسمس می خواست . نشُد بدم

آروم بودیم یهو قاطی کرد . آخرش گفت همینی کِ هست . منم باز بلاک کردم

ساعت 3 شب پریدم از خواب دیدم گفته واسه همیشه خدافظ

نَ زنگ نَ پیام . هیچوقت . خواب ـَم نبـرد تا5 . همش می لرزیدم و

خواب هایِ هولنآک .. هَم بلاک کرده بود هَم آنفالـو

عکس گذاشته بود از بچگیاشون .عاشقش شُدم . کامنت دادم

وای عزیزم چِ اَگوری بودی . اونم کامنت جواب داد ..
منبع این نوشته : منبع
خواب ,بلاک ,آروم بودیم

بن بست

عَروسی معمولی بود . خیلی جذاب نبود . نور و DJ خوب نبود .

اونم کِ .. شب با گریه خوابیـدم . شبِ یلـدا .

امروز هَم همش بحث . حرفا تکراری . سر دردِ مَن.

اگه ناراحتی پیام نده و ..

 میذاشتی دو رو از اینکه گفتی باهات خوب میشم بگذره !

خلاصه که به بن بست میخوریـم . دیگه کم کم ..

 


منبع این نوشته : منبع

حرفایی کِ فکرشو نمیکردم ..

آن بـود . گفت کار دارم و باز آن بود . به روـش آوردم .

گفتم از دُروغ بَدَم میآد . جوش آورد کِ بهش گفتم دُروغگو . خُـب بود دیگه !

بهت بگه پُـرو‌ و مَسخره ای .. بگه بچـه دو سالـه .. بگه بُرو دیگـه اسمتـو نبینَم ..

بگه اَدای رفیقـو در میاری فقط .. ! بهت بگه دیگِه هیچوقـت برنگـرد ..

بهت بگه دیگِه هیچوقـت برنگـرد ..

بهت بگه دیگِه هیچوقـت برنگـرد ..

بهت بگه دیگِه هیچوقـت برنگـرد ..


منبع این نوشته : منبع
برنگـرد ,هیچوقـت ,دیگِه ,هیچوقـت برنگـرد ,دیگِه هیچوقـت ,دیگِه هیچوقـت برنگـرد